ExamBites trip to Kazan OIC Youth Entrepreneurship Forum | Plan9

ExamBites trip to Kazan OIC Youth Entrepreneurship Forum

Sunday, April 28, 2019

Here's some highlights of ExamBites trip to Kazan OIC Youth Entrepreneurship Forum and them presenting at the event!